POSLOVNO UČILIŠTE PROMOTOR

Programi obrazovanja

Djelatnost učilišta odnosi se na jednogodišnji studij poslovnog usavršavanja
iz područja:

ORGANIZATOR/ICA I VODITELJ/ICA LJUDSKIH POTENCIJALA


Ljudi, njihove potrebe, motivacija i zadovoljstvo u središtu su menadžmenta ljudskih potencijala. Ljudski kapital glavna je konkurentska prednost na globalnom tržištu. Ljudski potencijali jedan su od temeljnih čimbenika uspjeha poduzeća. Temeljni ciljevi i zadatci koji se stavljaju ispred menadžera za ljudske potencijale su osim teoretskih znanja iz menadžmenta također i motivacijske vježbe i teorije i znanja iz područja organizacije i psihologije. Djelovanje menadžmenta ljudskih potencijala treba shvaćati kao proces koji zahvaća svaku aktivnost i funkciju u tvrtki ili poduzeću. Danas, organizacije koje osmišljeno pristupaju upravljanju ljudskim potencijalima svoje konkurentske prednosti temelje na sposobnostima i potencijalima svojih zaposlenih, te je stoga način pribavljanja, selekcije, motiviranja, nagrađivanja, napredovanja, razvoja i obrazovanja proces od kojeg ovisi konkurentska sposobnost i vrijednost gospodarskog subjekta.

Namjera je i osnovni cilj ovog programa pomoći polaznicima u razumijevanju koncepta upravljanja ljudskim potencijalima, te da se kroz sagledavanje ovog područja osposobe za sudjelovanje u izgradnji uspješnosti i konkurentnosti poduzeća.

Iz iznesenog razvidna je potreba za stručnim i obrazovanim kadrovima za upravljanje ljdskim potencijalima, koji će sustavno primjenjivati suvremene trendove i dosege koncepcije menadžmenta. Pored temeljne izobrazbe ovog profila kadrova, također je nužno i njegovo stalno, permanentno poslovno usavršavanje.

Slijedom uvodnih razmatranja predložen je i ovaj program usavršavanja polaznika iz područja upravljanja ljudskim potencijalima.

Trajanje programa i način izvođenja nastave


Trajanje programa usavršavanja traje 235 nastavni sati od toga 125 sati teorijske nastave, a 110 sati vježbi.

Nastava će se izvoditi konzultativno-instruktivnom nastavom i dopisno-konzultativnom nastavom, ovisno o broju, strukturi i prostornoj udaljenosti polaznika sukladno odredbama članka 38. i članka 39. Pravilnika o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih (NN 129/08).

NASTAVNI KOLEGIJ


Menadžment

Marketing

Upravljanje ljudskim potencijalima

Krizno komuniciranje

Poslovno pregovaranje i prezentacijske vještine

Poslovno govorništvo

Poslovna izvrsnost

Radno pravo

Poslovna etika

Zaštita na radu

MENADŽMENT

Sadržaj (teme) kolegija:

 • - Uvod u menadžment
 • - Osnove teorije i prakse svjetskog menadžmenta
 • - Evolucija misli o menadžmentu i obrasci analize u menadžmentu
 • - Menadžment i društvo: vanjsko okruženje, društvena odgovornost i etika
 • - Planiranje i odlučivanje
 • - Organiziranje
 • - Upravljanje ljudskim potencijalima
 • - Razvijanje vrsnih menadžera
 • - Motivacija i vodstvo
 • - Kontroliranje i vrednovanje
 • - Operacijski menadžment

Literatura za polaznike:

Slajdovi s predavanja
Horvat, Đ.: „Temeljne funkcije upravljanja“, Edukator, Zagreb, 2007.

Literatura za nastavnike:

Bahtijarević-Šiber, Sikavica, Pološki Vokić: „Temelji menadžmenta“, Školska knjiga, Zagreb, 2008.

MARKETING

Sadržaj (teme) predmeta (P+V):

 • - Pristupna razmatranja
 • - Uvodno o marketingu ( evolucija market., market. proces, upravlj. market.)
 • - Općenito o tržištu ( market. okruženje, tipologija trž., funkcije trž.)
 • - Ponašanje kupca – potrošača ( potrebe, motivi, stavovi, odluka o kupnji)
 • - Planiranje market., market. informacijski sustav, marketing istraživanje
 • - Metode istraživanja tržišta
 • - Segmentacija tržišta – marketing strategija
 • - Proizvod; definiranje proiz., proizv. program, kvaliteta proizvoda, marka proizv.
 • - Image proizvoda; životni ciklus proizvoda, instrumentarij politike proizvoda
 • - Cijena
 • - Distribucija
 • - Promocija; definiranje promocije, promocijski miks, oglašavanje
 • - Odnosi s javnošću i publicitet, unaprijeđenje prodaje, osobna prodaja
 • - Marketing - kontrola, organizacija marketinga
 • - Suvremeni trendovi u marketingu; nova pomišljanja ulozi marketinga

Literatura za polaznike:

Slajdovi s predavanja
Marcel Meler: Osnove marketinga, Ekonomski fakultet Osjek, Osjek 2005.

Literatura za nastavnike:

Sally Dibb, Lndon Simkin, Willian M. Pride, O.C. Ferrell: Marketing, Mate, Zagreb
Philip Kotler: Upravljanje marketingom, Mate, Zagreb

UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA

Sadržaj (teme) predmeta:

 • - Osnovni pojmovi, značenja i sadržaji upravljanja ljudskim potencijalima
 • - Posebnosti upravljanja ljudskim potencijalima
 • - Izgradnja informatičkog i informacijskog sustava za upravljanje ljudskim potencijalima
 • - Strategije upravljanja ljudskim potencijalima
 • - Organizacijski aspekti upravljanja ljudskim potencijalima
 • - Proces praćenja tržišta rada
 • - Proces primanja novih djelatnika i uvođenje u posao
 • - Motivacija zaposlenih
 • - Ocjenjivanje radnih rezultata zaposlenih
 • - Vrednovanje rada i nagrađivanje zaposlenih
 • - Treninzi i edukacija zaposlenih
 • - Upravljanje konfliktima
 • - Upravljanje stresom
 • - Razvitak ljudskih potencijala
 • - Analiza i kontrola upravljanja ljudskim potencijalima

Literatura za polaznike:

Gutić D.: Menadžment komunalnih usluga, Golden marketing–Tehnička knjiga, Zagreb 2008.
Gutić D.:»Upravljanje ljudskim potencijalima u marketingu i prodaji»,
Hercegtisak, Široki Brijeg, BiH, 2006.

Literatura za nastavnike:

Bahtijarević-Šiber F.:»Menadžment ljudskih potencijala», Golden Marketing, Zagreb, 1999.

KRIZNO KOMUNICIRANJE

Sadržaj (teme) predmeta:

 • - Strateški, reaktivni i krizni odnosi s javnošću
 • - Zakonitosti funkcioniranja odnosa s javnošću u vrijeme krize
 • - Definicije, značajke i vrste kriznih situacija
 • - Upravljanje kriznim komunikacijskim timovima
 • - Scenariji upravljanje krizama
 • - Specifičnosti odnosa s medijima u krizama
 • - Krizne konferencije za novinare
 • - Uloga glasnogovornika u vrijeme krize
 • - Izrada kriznog priručnika
 • - Studije slučaja kriznog komuniciranja

Literatura za polaznike:

Novak, Božidar: Krizno komuniciranje, Binoza Press, Zagreb, 2001.

Literatura za nastavnike:

Tomić, Zoran: Odnosi s javnošću, Synopsis, Zagreb – Sarajevo, 2008.

POSLOVNO PREGOVARANJE I PREZENTACIJSKE VJEŠTINE

Sadržaj (teme) predmeta:

 • - Osnove pregovaranja
 • - Vrste i strategije pregovora
 • - Utvrđivanje profila pregovarača
 • - Priprema pregovora
 • - Umijeće predstavljanja i prezentacije
 • - Prodajna prezentacija, osobna prezentacije, informativna prezentacija
 • - Procedura i vođenje principijelnih pregovora
 • - Aktivno slušanje
 • - Argumentacijske tehnike
 • - Tehnike rješavanja prigovora
 • - Pregovaračke taktike
 • - Prepoznavanje manipulacije i retoričkih smicalica
 • - Strategije rješavanja konflikata
 • - Neverbalni znakovi u pregovorima
 • - Vježbe: simulacija pregovora, snimanje i analiza

Literatura za polaznike:

Burušić, J.: Samopredstavljanje: taktike i stilovi, Naklada Slap, Jastrebarsko, 2007.
Fisher, R., Ury, W., Patton, B.: Kako do DA: do dogovora pregovorom, a ne predajom. Zagreb, izdavač: Neretva, 2003.
Nierenberg, J., Ross, S. I.: Tajne uspješnog pregovaranja, Školska knjiga, Zagreb, 2005.
Osredečki, E.: Poslovno komuniciranje i poslovni bonton, Naklada Edo, Zagreb, 1995.

Literatura za nastavnike:

Pease, A.: Govor tijela – Kako misli drugih ljudi mogu pročitati iz njihovih kretnji, AGM, Zagreb, 2002.
Skupina autora: Taktike pregovaranja – Riznica pregovaračkih postupaka, Poslovni zbornik d. o. o., Zagreb, 2006.
Rick,B., Rick K.: Dealing with People you Can’t Stand: How the bring out the best in people at their worst, R.R. Donnelley & Sons Company, 1994.
Saner, R.: The Expert Negotiator, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden/Boston, 2005.
Tudor, G.: Kompletan pregovarač, MEP, Zagreb, 1992.
Vukmir, B.: «Strategija i taktika pregovaranja», RRIF Plus, Zagreb, 2001.
Weissman, J.: Prezentacijom do uspjeha: Umijeće predstavljanja, Mate, Zagreb, 2006.

POSLOVNO GOVORNIŠTVO

Sadržaj (teme) predmeta:

 • - Tehnike aktivnog slušanja
 • - Alati za profiliranje publike (segmentiranje tržišta)
 • - Govorničke strategije i načini uvjeravanja
 • - Priprema govora (prezentacije)
 • - Priprema izjave za javnost i medije
 • - Retorička kompozicija prezentacije proizvoda i usluga
 • - Najčešće pogreške u prezentacijama
 • - Logika u govoru
 • - Tehničke i atehničke potkrijepe
 • - Tehnike komuniciranja s publikom
 • - Efekti u govorništvu, uporaba riječi, rječnik i stil, modalni izrazi
 • - Kongruencija, usklađenost sadržaja i neverbalnih znakova
 • - Vježbe za glas, izgovor i smanjenje treme, govorna izvedba
 • - Retoričke figure u marketinškim apelima
 • - Poslovni razgovor, sastanak, brainstorm, govorni bonton

Literatura za polaznike:

Aristotel (1989). Retorika. Zagreb, Naprijed.
Beebe, S. A., Beebe, S. J. (1991). Public Speaking. Prentice-Hall New Jersey.
Freeley, A. J. (1996.- 9. izd.). Argumentation and Debate. International Thomson Publishing Comp.
Gračanin, Đ. (1954). Temelji govorništva. Zagreb, Nadbiskupski duhovni stol.
Gronbeck, B. E., German, K., Ehninger, D., Monroe, A. H. (1995). Principles of Speech Communication. Harper Collins College Publishers.
Huth,A. & Hatje, F. (2006). Govori za sve prilike ili ukratko o govorništvu. Zagreb, Poslovni zbornik d.o.o.
Perelman, Ch. (1982). The realm of Rhetoric. London, University of Notre Dame Press.

Literatura za nastavnike:

Škarić, I. (2000). Temeljci suvremenoga govorništva. Zagreb, Školska knjiga.
Španjol Marković, M. (2008). Moć uvjeravanja (Govorništvo za menadžere i one koji to žele postati). Zagreb, Profil.
Zadro, I. (1999). Glasoviti govori. Zagreb, Naklada Zadro.
Weston, A. (1987). A Rulebook for Arguments. Hackett Publishing company, Indianapolis & Cambridge.

POSLOVNA IZVRSNOST

Sadržaj ( teme) predmeta:

 • - Pojam, značenje, razvoj i ciljevi NLP-a
 • - NLP- kao koncept koji izaziva promjenu i učinkovitost
 • - Osnovni postulati NLP-a i kako ih živjeti
 • - Alati NLP - a za poslovnu učinkovitost
 • - Reprezentacijski sustavi - VAK- OG
 • - Kalibriranje sugovornika - sistem kontrole verbalne i neverbalne komunikacije
 • - Uspostavljanje dobrog komunikacijskog i utjecajnog odnosa sa klijentima
 • - Stanja - kao polazišna točka našeg uspjeha
 • - Meta modeli razmišljanja i lingvistička strategija
 • - Prezentacijske tehnike kroz alata NLP-a
 • - Vještina perciptivnih položaja – kao uvid u prodajno/pregovaračku komunikaciju
 • - Samomotivacija i self - managment
 • - Cilj i uloga našeg utjecaja i učinkovite izvrsnosti

Literatura za polaznike:

Slajdovi s predavanja
Tony Buzan, Mentalne mape u poslu; Veble comerc, Zagreb 2006.

Literatura za nastavnike:

Tony Buzan, Snagom uma; Veble comerc, Zagreb 2006.
Tony Buzan, Biti genijalac; Veble comerc, Zagreb 2006.

RADNO PRAVO

Sadržaj (teme) predmeta:

 • - Pojam i sastojci pravnog odnosa, opseg i definicija trgovačkog prava, razgraničenje od srodnih grana prava, izvori; Temeljni oblici vođenja poslova (businessa), pojam trgovca, poduzeće, trgovačka društva, trgovac pojedinac, obrtnik, ortaštvo
 • - Preddruštvo, podružnica, tvrtka, predmet poslovanja, zastupanje, sjedište, sudski registar.
 • - Javno trgovačko društvo, komanditno društvo, gospodarsko interesno udruženje, dioničko društvo, društvo s ograničenom odgovornošću.
 • - Statusne promjene i preoblikovanje.
 • - Obilježja obveznog prava, ugovorne obveze, sklapanje, promjena i prestanak obveza
 • - Izvanugovorne obveze (naknada štete idr.), zastara
 • - Ugovor o prodaji (stvari i prava) rizik, obveze suugovaratelja, naročite pogodbe; Ugovor o zamjeni, zajmu i kreditu; Ugovor o zakupu, najmu, trgovačkom zastupanju, posredovanju i komisiji; Ugovor o gradnji, ostavi, uskladištenju i licenciji.
 • - Vrijednosti papiri, mjenica, ček, obveznica, zadužnica, mjerodavno pravo i nadležni sud ili arbitraža
 • - Pojmovi radnog prava, ugovor o radu, radno vrijeme i dopusti, plaće, prestanak ugovora o radu
 • - Bitni elementi radnog odnosa, odgovornost zaposlenika, zaštita iz radnog odnosa, pravo na udruživanje (sindikat), štrajk.

Literatura za polaznike:

Slajdovi s predavanja
Vilim Gorenc: Osnove trgovačkog statusnog i ugovornog prava, Zagreb, 2005.
Villim Gorenc, Andrea Pešutić: Osnove radnog prava (skripta), Zagreb, 2005.

Literatura za nastavnike:

Villim Gorenc i grupa autora: Komentar zakona o obveznim odnosima, Zagreb, 2005.
Ravnić: Osnove radnog prava, Zagreb, 2004.

POSLOVNA ETIKA

Sadržaj (teme) kolegija:

 • - Uvodna razmatranja
 • - Značajke etike u suvremenom društvu
 • - Obilježja poslovne etike
 • - Vrline: Ljubav; Agape; Filija; Eros (privlačnost)
 • - Vrline: Snošljivost; Arete; Fides; Spes;
 • - Načela: Vizija; Misija; Ciljevi; Zadaci
 • - Indukcija: Snimanje; Analiza; Dijagnoza; Aplikacija
 • - Ljudska prava; Kodeksi
 • - Poslovni bonton: Predstavljanje; Upoznavanje
 • - Komuniciranje

Literatura za polaznike:

Slajdovi s predavanja
Borna Bebek i Antun Kolumbić: Poslovna etika,Sinergija; Zagreb,2005.god.

Literatura za nastavnike:

Goleman Daniel: Emocionalna inteligencija u poslu, Mozaik knjiga, Zagreb,2000.god.

ZAŠTITA NA RADU

Sadržaj (teme) kolegija:

 • - Uvod; Svrha i cilj zaštite na radu; Temeljna polazišta za organizaciju i provedbu zaštite na radu
 • - Opća načela zaštite na radu; Zakonodavstvo iz zaštite na radu; Obveze poslodavca i njegovih ovlaštenika u provedbi zaštite na radu; Uređivanje i provedba zaštite na radu; Osposobljavanje za rad na siguran način; Obavješćivanje iz zaštite na radu; Poslovi s posebnim uvjetima rada
 • - Zaštita mladeži, žena i zaposlenika umanjenih radnih sposobnosti; Korištenje objekta namijenjenih za rad, strojeva i uređaja i osobnih zaštitnih sredstava te radni postupci
 • - Ispitivanje radnog okoliša te strojeva i uređaja s povećanim opasnostima; Privremena i zajednička privremena radilišta
 • - Zaštita od požara, evakuacija i spašavanje; Obveza poslodavca i njegovih ovlaštenika u provedbi mjera zaštite na radu

Literatura za polaznike:

Slajdovi s predavanja
Fabijanić, K.,Kacijan, N., Štefan, V Priručnik stručnjaka za zaštitu na radu – Zagreb: IPROZ,2003.
Markač M: Menadžment zaštite i zdravlja na radu, rad i sigurnost, 1998.

Literatura za nastavnike:

1.Grupa autora: Priručnik stručnjaka za zaštitu na radu, Zagreb: IPROZ, 1999.
2.Mileusnić, Estary, D.: Priručnik za osposobljavanje ovlaštenika poslodavca za zaštitu na radu. – Zagreb, Hrvatska elektroprivreda, 1998.
3.Jukiić P.-Sertić Z.: Priručnik za izradu Procjene opasnosti iz zaštite na radu, Zagreb: Zagrebinspekt, 1998.
4.Grupa autora: Priručnik za izradu procjene opasnosti u malim i srednjim poduzećima, Zagreb: ZIRS, 1998.
5.Osobna zaštitna sredstva, Zagreb: CIP, 1983.
6.Zbirka propisa iz zaštite na radu, Zagreb: ZIRS, 1999.
7.Fabijanić, K.: Primjeri i oblici uređivanja zaštite na radu, - Zagreb: IPROZ, 1997.
8.Gašperov, J.: Ozljede na radu, revizija procjene opasnosti i poslovi zaštite na radu kod poslodavca, - Zagreb: ZIRS d.d., 2000,
9.Kacijan Ivetić, I.,Ivanec, D.: Istraživanje stajališta ovlaštenika poslodavca za zaštitu na radu, rad i sigurnost, 31999.PREDAVAČI


Poslovno učilište Promotor je osiguralo adekvatne nastavne kadrove visokih akademskih zvanja od doktora znanosti, magistara znanosti, magistara struke do fakultetski obrazovanih eksperata. Nastavni kadrovi su mahom ugledni nastavi, znanstveni i znanstveno-nastavni stručnjaci iz različitih znanstveno stručnih područja. Pored visoke akademske naobrazbe, znanstveno nastavnih znanja i iskustava, nastavno osoblje Poslovnog učilišta Promotor, ima više godišnje radno iskustvo u praksi, gdje su obnašali ili obnašaju i izvršavaju različite specijalizirane poslove iz područja menadžmenta ili pak drugih područja, a koja su bitna za kvalitetnu edukaciju polaznika Poslovnog učilišta Promotor. Tako predavači, obrađujući teorijska znanja i vještine iz pojedinih predmeta, prikazuju i moguću aplikaciju istih u tržišnim i poslovnim gospodarskim i drugim subjektima.